תכנון בעיר מעורבת: אחריות מקצועית, שינוי חברתי וצדק

רחל קלוש

המחקר בוחן את התפקיד והמשמעות של תכנון עם קהילה בעיר מעורבת הנמצאת במצב של קונפליקט אתני-לאומי מתמשך. במהלכו נבחנים פרויקטים שנעשו בשיתוף קהילות ונלמדים מאפייניהם ומשמעותם לקהילות, למתכננים ולעיר. ההתמקדות היא בפרויקטים שנעשו בשיתוף קהילות בחיפה ובסביבתה, מתוך היענות לפנייתן של הקהילות או של עמותות וארגונים ללא מטרות רווח הפועלים עם הקהילות. לעיתים הפרויקטים היו בתגובה ליוזמה של הרשות המקומית, שגם אם לא יזמה את הפרויקט הצטרפה לפיתוחו מאוחר יותר או המשיכה אותו והביאה אותו  לכלל ביצוע. במסגרת המחקר נבחנים מגוון ההיבטים הקשורים בתכנון עם קהילה והשפעתם על הקהילות (התושבים), על המתכננים, על מקבלי החלטות ועל העיר. דגש מיוחד ניתן למאפיינים התכנוניים והאדריכליים של הפרויקטים, כדי לבחון את המשמעויות הפיזיות, האסתטיות והחזותיות של הפרויקטים ואיך הן תורמות לייצוגן של הקהילות השונות במרחב העירוני.

פרסומים בנושא:

Kallus, R. and Shamur, T. (2015), “Professional Education in an Ethno-Nationally Contested City: Architectural students engage with their professional and national identities”, Journal of Architectural and Planning Research 32(1):40-54