תוכניות ומחקרי הערכה

תוכניות ומחקרי הערכה

 
מחקר חוקרים
אזרחות בעבודה: על המאבק לעבודה ואזרחות במפעלים התעשייתיים בערי הפריפריה אהרון מירב וכהן ניר
מעורבות ומנהיגות קהילתית , תכנון עם קהילה איזנברג אפרת
ארגון החומר הארכיוני של אדריכלות גנים ונוף ושימור אניס רות
תוכנית אב/מתאר לקריית הטכניון אסיף שמאי, יעל מוריה, דורית גרפונקל
פיזור וריכוז מרחבי בישראל אסיף שמאי, פורת עידן, גולן ליהי ופוליאנוב סמיון
בחינת תמריצים לעידוד רשויות מקומיות לגידול ולמשיכת אוכלוסייה אסיף שמאי, פורת עידן, יפה איריס ודומברובסקי דליה
מסמך מדיניות מרחבי למים הטריטוריאליים והכלכליים של ישראל בים התיכון אסיף שמאי, פורטמן מישל ופורת עידן
שילוב אתרים ארכיאולוגיים במרקם השכונתי פורטמן מישל
מסגרת קונספטואלית ואופרטיבית להערכת פיתוח בר-קיימא בתוכניות מתאר עירוניות פלאוט פנינה
תמורות בתכנון במגזר הכפרי פלאוט פנינה ואלתרמן רחל
בחינת הדינמיקה והמבנה הרב ממדי של הזחילה החוץ-עירונית במרחב הכפרי בישראל פרנקל אמנון וזקס אביב
השפעת המגוון החברתי-כלכלי על צמיחה ואי שוויון. המקרה של ערים בישראל שפר דני ומלכה אנטוניו

מחקרים של סטודנטים לתארים מתקדמים