המעבדה למשאבי הון מרחבי

צוות
מתודולוגיה
אסטרטגיה ויישום
עבודות סטודנטים

ערים ואזורים נבדלים ביתרונותיהם ובנכסיהם השונים. שוני זה מתבטא במאפייני המקום על היבטיו הרבים: האנושי, התרבותי, החברתי, הסביבתי ועוד. היבטים אלו מתורגמים למושג "משאבי הון מרחביים" הנצברים הן על ידי האוכלוסייה והן על ידי הרשות השלטונית ספקית השירותים בתחום השיפוט בו מתגוררת אוכלוסייה זו. תמהיל זה של משאבי הון מגדיר ומאפיין את ייחודיותו של מקום וקובע את יכולותיו להתפתח ולצמוח. רעיון מתודולוגי זה פותח ויושם לראשונה בישראל, בקנה מידה רחב, בתוכנית "צפונה - שמים את הצפון במרכז" ששמה לה למטרה לפתח חזון יישומי לפיתוח הפריפריה הצפונית של מדינת ישראל.
בקנה מידה מקומי מיושמת כיום מסגרת מתודולוגית זו על ידי פיתוח מודל "הון מקומי לתכנון אסטרטגי" בשיתוף עם עמותת גשר לעתיד. במסגרת זו מופעל מודל לאיסוף נתונים המצביעים על מאפייניהן הייחודיים של רשויות מקומיות באמצעות מדידה רב שכבתית של נכסי הון בתחומים שונים. מודלים אלו משכללים את המדד הסטנדרטי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המדד החברתי-כלכלי, המדרג את רשויות המקומיות בישראל על בסיס מספר מועט של מדדי הכנסה והשכלה בלבד, המביאים לידי ביטוי רק את ההון הכלכלי של אוכלוסיית הרשות המקומית. מדד זה לכל הדעות אינו רגיש מספיק בכדי לזהות את יכולותיו של המקום ומסתפק בהיבט צר של מאפיינים.
המדידה האינטגרטיבית של משאבי ההון תבוצע במגוון תחומים: כלכלי, אנושי, חברתי, תרבותי, פוליטי, ארגוני, סביבתי, תשתיתי ותכנוני. כול אחד ממשאבי הון אלו יורכב ממספר רב של מדדים כמותיים ממקורות גלויים, ראיונות, סקרים וסיורי שטח. מידע זה ינותח בכלים סטטיסטיים בכדי לזהות את אותם מרכיבים ומדדים בעלי תוקף משמעותי אשר מהווים את אבני הבוחן לתפקוד העירוני והאזורי ברמות השונות. ניתוח זה יוכל להאיר באופן מתוקף, כמותי ועקבי את ייחודיותה של הרשות המקומית על היתרונות והחסרונות המקומיים. מידע זה יהווה כלי יעיל לתכנון מבוסס מידע ולניהול עיר על בסיס מדדים.

בין יעדיה של במעבדה למשאבי הון מרחבי: 

  • לספק למקבלי החלטות ברמה הלאומית והמקומית מידע על משאבי ההון ועל פרופיל ההון של הרשויות המקומיות כבסיס לתכנון ופיתוח מבוססי מידע.
  • לספק למקבלי החלטות כלי ניהול דינאמיים מבוססי משאבי הון, אשר יאפשרו מדידה לאורך זמן של ביצועי הרשות ומגמות מקומיות בעלות השפעה על מאפייני החברה והקהילה המקומיים.
  • לספק למקבלי החלטות ברשות המקומית מידע בדבר מיקומם היחסי ביחס לערים ואזורים אחרים בסביבתם או בקבוצת הייחוס שלהם, בכדי לשפר מנגנונים של העצמה, קשרים ולמידה הדדית.
  • לייעל את יכולת הממשלה לנתב משאבים ותקציבים למקומות ולנושאים אשר יכולים להוות מנופים לפיתוח מקומי בר-קיימא
  • לפתח ארגז כלים אסטרטגי לפיתוח מבוסס משאבי הון מקומיים ומנותב למנועי צמיחה ברי-קיימא אשר מבוססים על הפרופיל הייחודי של הרשות.