שילוב אתרים ארכיאולוגיים במרקם השכונתי

פורטמן מישל

פיתוח הקשר הסביבתי של האתר יעורר מודעות לצורת מחשבה אחרת, עבור בעלי העניין השונים, בהסתכלות על אתר ארכאולוגי המיועד לשימור בסביבה העירונית. המחקר יספק כלים נוספים מלבד השימוש בערכי אמנת בורה כלפי האתר עצמו, כפי שנהוג בתיקי התיעוד או בנספח הארכאולוגי בתוכניות תמ"מ; לאחר תהליכי זיהוי האתר כראוי לשימור, הרשויות במקומיות יוכלו לעשות שימוש בכלים התכנונים שיספקו אמצעים להערכת מידת ההתכנות לשילובם של אלו במערכת העירונית. תהיה בכך הכרה בקשר בין יכולת השימור המקיימת של האתר לבין האלמנטים הנמצאים בסביבת האתר ושאינם ארכאולוגיים במהותם (Hobson 2004: 26-76). חשיפת מערכת הקשרים בין האלמנטים השונים תוכל להוביל להצלחת שילובו של אתר ארכאולוגי במערכת העירונית, כפי שמתבקש מכל מקום ציבורי בעיר Rodwell 2007);(Fairclough 2009. וכך, יוביל לבסוף לחיזוק ההכרה בצורך למעורבות רבה יותר של מתכננים בתהליך השימור במסגרת התכנון העירוני והמקומי.