פערים בנכסי הון מרחביים בין שכונות בעיר חיפה

English abstract following

מורן אביב אמנון פרנקל (מנחה)

תקציר

המחקר נועד לסייע באיתור רמת פערים בין שכונות, תוך הגדרת פרופיל מרחבי לכל שכונה המאפיין את חלוקת הטובין בתוך הרשות המקומית, בהתבסס על תיאוריית נכסי ההון. פרופיל זה מאפשר בניית כלי המסייע לגבש המלצות מדיניות מרחבית לחלוקה יעילה של המשאבים העירוניים, ביחס לנכסים סביבתיים, תרבותיים וחברתיים. בהיבט המרחבי נכסי ההון מהווים מכלול המשקף יכולות של העיר ושכונותיה כגון חדשנות, יצרנות ופיתוח, ואילו בהיבט הפרטי נכסים אלו משקפים את היכולת לצבור ולהוריש נכסים אלה ובעזרתם לתפוס עמדות חברתיות וכלכליות. בהיעדר בסיס מידע המשקף את יכולות אלה בתוך העיר, קיים צורך באיסוף נתונים המתייחסים למכלול המשאבים היוצרים יכולות והזדמנויות בפני הפרטים ומשקי הבית ותרגומם לערכים ברי מדידה והשוואה. המדדים הקיימים במאגרי המידע הפורמאליים אינם מספקים מידע על יחידות גיאוגרפיות קטנות והם מבוססים על מסד נתונים מוגבל. המחקר מציע לענות על המחסור האמפירי ולשלב היבטים מרחביים ואישיים של נכסי ההון בשכונות, תוך בחינת הפערים ביניהן, הקשרים בין נכסי ההון השונים והשלכותיהם על הזדמנויות החיים. על מנת למדוד את צבירת נכסי ההון נערך סקר שדה אשר מתבצע באמצעות שאלון מובנה שנבנה במיוחד למטרה זו בשלוש שכונות בחיפה: שכונת הדר, שכונת רמות ספיר ושכונת גולדה. באמצעות השאלון ייאספו נתונים על נכסי ההון הרלוונטיים לבחינה ברמה שכונתית: הון חברתי, הון תרבותי, הון אנושי, הון תחבורתי והון טבעי. בנוסף, תיבדק סביבת המגורים על ידי תצפיות ומיפוי לשם בחינת הזיקה בין מאפייניה השונים לבין הזדמנויות הפרטים החיים בה והאינטראקציות ביניהם. לאחר ניתוח הנתונים ייבנה פרופיל מרחבי וייערך ניתוח השוואתי בין השכונות.

Gaps in Spatial Capital between Haifa’s Neighborhoods

Aviv Moran and Frenkel Amnon (Advisor)

The proposed research is designed to help identify the level of disparities between neighborhoods, while defining each neighborhood spatial profile characterized by the distribution of goods and services within the local authority, based on the theory of capital assets. This profile allows the construction of a tool to help formulate policy recommendations for effective spatial distribution of urban resources, relative to environmental, cultural and social assets. From the point of view of the spatial aspect, capital assets constitute a gamut that reflects the city’s capabilities and its neighborhoods such as modernism and innovation, productivity and development. From the residents perspective it reflect the production, accumulation, and transmission of these forms of capital. In the absence of an information base that reflects these capabilities within the city, there is need to collect data relating to all the resources that create capabilities and opportunities for individuals and households, and to transform them into clearly measurable values ​​and comparisons. Existing indices in formal databases do not provide information on small geographic units and are based on a limited data. The proposed research aims to suggest answers to the empirical shortage and to integrate spatial and personal aspects of capital assets in neighborhoods, while examining the disparity between them, the relationship between the various capital assets and their impact on life chances. In order to measure the accumulation of capital assets a field survey was conducted using a structured questionnaire specifically built for this purpose in three neighborhoods in the city of Haifa: Hdar, Ramot Sapir and Golda. Data on the relevant capital assets will be collected and examined at a neighborhood level: social capital, cultural capital, human capital, transportation capital and natural capital. In addition, the living environment will be tested by observations and classification to examine the relationship between the different characteristics and opportunities for individuals living in it and their interactions. The data will be analyze to build a spatial profile and comparative analysis between the neighborhoods under investigation.