יחסי גומלין בין אוכלוסיות סטודנטים לבין תושבים מקומיים ביישובים פריפריאלים

חן נאור, כרמון נעמי וג'בארין יוסף

מחקרים אודות השפעותיהם של מוסדות להשכלה גבוהה על סביבתם מתמקדים לרוב בסוגיות כלכליות, ורק מיעוטם עוסק בסוגיות חברתיות-תרבותיות. מחסור זה מתחדד לנוכח הגידול במספר הצעירים הבוחרים בלימודים אקדמיים, כמו גם בשל נטייתם של סטודנטים לרכז את מגוריהם בשכונות ובאזורים מוגדרים.

 הספרות מעלה כי תחלופת סטודנטים בקרבת מוסד להשכלה גבוהה היא תופעה תדירה ויציבה, המייצרת תבניות מרחביות מובחנות של מגורים, המשפיעות על הסביבה הפיזית, הכלכלית, החברתית והתרבותית. היתרונות שעשויים לנבוע מכניסה של אוכלוסיה צעירה למקום, כמו תוספת צרכנים, תרומה חברתית-תרבותית והיווצרות מקומות עבודה, נשקלים אל מול חסרונות כגון: דחיקת תושבים ותיקים מדירותיהם השכורות עקב העלאת שכר הדירה בסביבה, הזנחה ופגיעה פיזית בסביבה, שינויים בשירותים המוצעים במקום שלא לשביעות רצונם של דיירים ותיקים, עומסי תנועה, והצפה עונתית של צעירים חסרי מחויבות ארוכת טווח לאזור. המונח "סטודנטיפיקציה" מתאר השפעות מגוונות אלה, הפוגעות בתרומה שיכולים להביא איתם סטודנטים ויוצרות התרעמויות וקונפליקטים ביניהם ובין הקהילות המקומיות .

 בקונטקסט הישראלי מקבל נושא זה משמעות רבה, שכן בנוסף לגידול הכללי במספר הסטודנטים, ניכרת בשנים האחרונות מגמות של התרחבות מכללות קיימות ושל הקמת מכללות חדשות ברחבי הארץ. יתר על כן, השלטון המקומי נוטה להשקיע משאבים בקידום מוסדות להשכלה גבוהה ובמשיכת סטודנטים רבים להתגורר בישוב, בהנחה שיש להם השפעה רצויה על סביבתם ויכולת לחולל שינויים מיוחלים במקום התיישבותם.

 מחקר זה מציע לבחון את יחסי הגומלין שבין אוכלוסיות סטודנטים לבין תושבים מקומיים באזורי מכללות בפריפריה של ישראל, כסוגיה במדיניות ציבורית-תכנונית. המחקר יתחיל בסקירה ביקורתית של ספרות רלבנטית. לצורך עבודת השדה תיבחרנה שלוש מכללות (כנראה: תל חי, סכנין וספיר) ובסביבתן ייערכו ראיונות רבים בעיקר עם סטודנטים, אך גם עם תושבים, בעלי עסקים ומקבלי החלטות במכללה והיישובים הרלבנטיים. עיבוד המימצאים יכוון לבחון מי נהנה ומי מפסיד – הסטודנטים ו/או המכללה ו/או הקהילה המקומית ו/או היישוב בכללו – מן ההסדרים הנוכחיים של מגורי סטודנטים בעיר הסמוכה למכללה וביישובים כפריים קרובים. הסקת המסקנות תאפשר לשפר את התכנון של מגורי סטודנטים, בין אם במעונות ובין אם בדירות שכורות ביישוב, לטובת הסטודנטים, הקהילה שהם יושבים בה והמכללות שהם לומדים בן.