הקשר בין אנשים למגוון הביולוגי בגינות ציבוריות: נתניה כמקרה בוחן

English following

צונץ מיה, שוורץ אסף (מנחה) ופרנקל אמנון (מנחה)

תקציר

ברחבי ישראל ובעולם כולו האוכלוסייה האנושית הופכת עירונית בעיקרה, וסביבות עירוניות הולכות ומתפשטות. לתהליך זה ישנם יתרונות אך גם מספר בלתי מבוטל של השלכות שליליות, ביניהן הניתוק ההולך ומתמשך של האוכלוסייה האנושית בערים מחוויית הטבע. הפרדה זו בין אנשים וטבע מהווה בעיה סביבתית מהמעלה הראשונה, שכן מחקרים הראו כי חשיפה לטבע מפחיתה בעיות בריאותיות ומשפרת את איכות החיים בעיר. זאת ועוד, ההינתקות מהטבע משפיעה על האופן בו אנשים חווים, מעריכים ומפיקים תועלת מהטבע בכללו כך שתהליכי האורבניזציה עשויים להשפיע גם על אופן תפיסת הטבע שמחוץ לעיר. אחד מהאתגרים סביב מגמה זו כיום הוא למצוא פתרונות ברי-קיימא לתכנון וניהול ערים באופן המאזן בין צרכים סוציו-כלכליים, איכות החיים בעיר ושמירה על הטבע. המטרה בפרויקט זה היא לבחון את הקשר בין איכות החיים בעיר למגוון הביולוגי אותו חווים התושבים בחיי היום יום. הבנת הקשר בין איכות החיים למגוון ביולוגי יכולה לייצר התאמה בין סדר היום של בריאות הציבור לזה של שמירת הטבע. אנו מבקשים לבחון את הקשר בין מגוון המינים בגינות עירוניות ברחבי נתניה ובין הרווחה הפסיכולוגית שחווים המבקרים בגינות אלה, כדי לענות על השאלה – כיצד משפיע מגוון המינים בגנים על איכות החיים בעיר?

Relationships between people and biodiversity in public gardens: a case study in Netanya

Tzunz Maya, Swartz Assaf (Advisor) and Frenkel Amnon (Advisor)

Abstract

In an urbanized world, much of the interaction between people and nature takes place in cities. These interactions encompass diverse benefits for humans’ wellbeing and biodiversity conservation, given that people do not value what they do not know. Exploring the qualities of urban gardens and the way they affect human experience of nature could allow us to create inviting green spaces, which offer their visitors an opportunity to reconnect to nature and benefit from it. In this project we propose to explore the relationship between people and biodiversity in urban gardens, its components and the variables that affect this relationship. Specifically, we will explore which biodiversity exists in urban gardens and how people experience and benefit from it. To achieve these goals, we will conduct an ecological field survey to identify the diversity of butterflies, birds and plants in urban green spaces, and a social survey to examine subjective wellbeing and personal perceptions of the surrounding biodiversity among the visitors. The result of this project could help identify sustainable solutions for managing and planning urban gardens for mutual benefit of nature and people’s wellbeing, aligning the agendas of biodiversity conservation and public health.