הון חברתי והאפשרות לקדמו באמצעים של תכנון חברתי

עינת אמויאל ונעמי כרמון (מנחה)

 מחקר זה מתמקד בבחינת המושג הון חברתי ובקשריו לתחום של תכנון עירוני. הון חברתי מורכב מקשרים בין אנשים במשפחה, בקהילה ובחברה, קשרים אשר מאפשרים לפרט ולקבוצה לקדם את מטרותיהם. במאמר נדון בהגדרות השונות שפותחו ונוסחו עבור המושג הון חברתי, תוך אבחנה בין סוגים שונים של הון חברתי והשפעותיהם הדיפרנציאליות. המאמר מבוסס על סקירה מקיפה של הספרות המדעית והמקצועית, ספרות שעוסקת במושג הון חברתי ובהגדרותיו, בדרכים ליצירתו וחיזוקו ובהשפעותיו המגוונות. מובאות עדויות על השפעות של ההון החברתי על כלכלה יעילה וצומחת, על חברה אזרחית ופעילות דמוקרטית, על סולידריות חברתית וגם על רמות הבריאות, החינוך והפשע בחברה.

בהסתמך על מחקרים אמפיריים, המאמר מציג את ההון החברתי כמשתנה שמתכנני ערים יכולים להשתמש בו למטרות מגוונות: עבור אפיון שכונות, כבסיס לקידום תכניות של פיתוח והתחדשות עירונית, כמרכיב מרכזי בהיחלצות מעוני ומרכיב המסייע לשמור על יציבות שכונות לאורך זמן. באמצעות עיצוב עירוני, עירוב חברתי בשכונות מגורים וקידומו של שיתוף ציבור, יכולים מתכננים לתרום להעלאת רמתו של ההון החברתי, לתועלתם של פרטים וקבוצות חברתיות ולקידומן של מטרות תכנוניות.