Population evacuation in an area that is prone to Tsunami flooding- Bat Galim, Haifa as a case study

מילוט אוכלוסייה באזור המועד להצפה מצונאמי: בת גלים, חיפה, כמקרה בוחן

בריקנר אמרי, פלאוט פנינה (מנחה) ועמוס סלמון (מנחה- המכון הגיאולוגי)

מדינת ישראל ניצבת בפני איום פגיעת צונאמי. סכנה זו מטילה איום ישיר על חייהם של תושבים הנמצאים באזור ההצפה הפוטנציאלי, ובפרט באזורים עירוניים. התרעת אוכלוסייה ומילוטה מקובלים בעולם כפתרון היעיל ביותר להצלת חיי אדם. בישראל, נעשה מהלך בעת האחרונה מצד רשויות החירום להגביר את מוכנות הרשויות המקומיות למילוט אוכלוסייה במקרה צונאמי ולתכננו. כיום, למהלך זה חסרה הערכה כמותית של תוצאות מילוט אוכלוסייה. הערכה זו עשויה לשפר את תכנון המילוט ומקובלת במחקר באמצעות מידול מילוט אוכלוסייה.

מטרות המחקר הן: הערכת זמן מילוט אוכלוסייה בשכונת בת גלים, חיפה עבור משתנים הקשורים בתכנון המילוט, תכנון עירוני ואוכלוסייה; בחינת מתודולוגיית מידול מילוט אוכלוסייה מצונאמי באמצעות פלטפורמת GIS עבור מקרה הבוחן ויישומה ככלי לקבלת החלטות בתכנון מילוט אוכלוסייה מצונאמי בישראל; המלצות אופרטיביות לתכנון מילוט מצונאמי בידי רשויות מקומיות. שיטת המידול הנבחרת נסמכת על ניתוח רשתות דרכים באמצעות תוכנת ArcGIS. באמצעותה נבחן תרחיש מילוט אוכלוסייה המדמה את המצב הקיים עבור משתני תכנון המילוט, התכנון העירוני והאוכלוסייה באזור המחקר. שבעה תרחישים נוספים בוחנים בכל פעם שינוי מדד אחד מהמשתנים הנ"ל, ובהם: אופן בחירת נתיב התנועה, מיקום ומספר האזורים הבטוחים, קו ההצפה, מילוט אנכי, צפיפות הדרכים, שינוי רשת דרכים ומהירות ההליכה. בבסיס המידול הנחות הנסמכות על תוצאות מחקרים אמפיריים של אירועי מילוט אוכלוסייה מצונאמי, מדריכי תכנון מילוט ותחבורה, הנחות הקשורות למידת החשיפה של האוכלוסייה לאיום הצונאמי ואופן התנועה של האוכלוסייה.

מתוצאות מידול התרחישים נמצא שאין די זמן לכלל האוכלוסייה להימלט בפני צונאמי מקומי במצב הקיים וכן במרבית התרחישים האחרים. לעומת זאת במקרה של צונאמי מרחבי יעמוד לאוכלוסייה די זמן להימלט בהנחת זמן תגובה מהיר לתחילת מילוט. בין התוצאות במחקר נמצא שזמן המילוט הממוצע לכלל האוכלוסייה עומד על כ-20 דקות במצב הקיים, בנתיב הקצר ביותר וללא התחשבות בזמן תגובת האוכלוסייה. נמצא שהעדפת נתיב תנועה בדרכים ראשיות וניצבות לחוף מאריכה את זמן המילוט הממוצע ל-22 דקות. נמצא שקו ההצפה לפי מדיניות תכנון המילוט הקיימת מחמיר בהרבה מקו ההצפה המדעי שלפיו זמן מילוט כלל האוכלוסייה הוא 6 דקות בלבד. זוהו ונמדדו צווארי בקבוק במילוט, ובפרט כאלו הקשורים בשימושים ציבוריים באזור המחקר. נמצא שהצפיפות המקסימלית למקטע דרך היא 1,935 יחידות דיור לאורך כל זמן המילוט.

נמצא שהתחשבות בצפיפות לפי רמות שירות (Level of Service) אינה משמעותית ביחס לתוצאות תרחיש המצב הקיים כפי שהוגדר. נמצא שחתך הגילאים הוותיק של האוכלוסייה בבת גלים משפיע על תוצאות המילוט בתרחיש הייחוס של הצונאמי בשל קצב ההליכה האיטי, ושבמקרה של אוכלוסייה צעירה זמן המילוט של כלל האוכלוסייה היה יורד ב-4 דקות. מסקנות העבודה מורות על אי התאמת השיטה המקובלת למידול מילוט באמצעות GIS באזור המחקר בשל אי רלוונטיות קלטי המידע הנדרשים בה. מומלץ להשתמש באזורים עירוניים במידול מילוט המבוסס רשתות תחבורה ככלי עזר לקבלת החלטות ותכנון מילוט. מוצעת מסגרת להערכות של זמני התגובה וקצבי ההליכה של אוכלוסייה על בסיס סקר הספרות והמודל. נמצא שאין די בהעלאת רמת המודעות והחינוך לאיום הצונאמי, על אף חשיבותן, בכדי להבטיח את מילוט כלל האוכלוסייה ולכן יש לשנות את מדיניות תכנון המילוט ו/או אלמנטים בתכנון העירוני באזור המחקר.

מומלץ להתחשב בהימצאותם של מבני ציבור ואזורי התקהלות בתכנון המילוט. תכניות בניין עיר באזור המחקר משפיעות על אפשרויות המילוט. מומלץ לשקול לבצע תיקונים והתאמות במדיניות עיריית חיפה לתמ"א 38 ותכנית חפ/מק/2182 גובה בניינים בבת גלים. נמצא שתכנית אזור מחלף אלנבי חפ/901ג-חפאג/1351 משפיעה לחיוב על מילוט האוכלוסייה אך במידה מוגבלת. מומלץ להתחשב במילוט אוכלוסייה מצונאמי בתכניות בניין עיר עתידיות.