מחקר החודש | נובמבר 2021

הופעתה של חדשנות (א-)טכנולוגית – הפער שבין מרכז לפריפריה

מחקרם של ד”ר אמיל ישראל וד"ר אייל סלינג'ר

גוף גדל של מחקרי חדשנות קושר את הופעתה בעיקר באזורי ליבה מטרופוליניים. במיוחד תהיה זו חדשנות טכנולוגית, הנובעת מהשקעות במחקר ופיתוח (מו"פ) ומהצגתם של מוצרים חדשים. חדשנות טכנולוגית נחקרה פחות באזורי שוליים פריפריאליים שחסרים סביבות תומכות חדשנות. כדי להתמודד עם כך, ננקטה לא פעם מדיניות אזורית שמדגישה טיפוסי חדשנות אחרים, כמו למשל חדשנות א-טכנולוגית שיכולה לכלול טיפוסי חדשנויות ארגוניות ושיווקיות.

people-3285992_1920

אלא שהמחקר המרחבי הבוחן חדשנות א-טכנולוגית מועט. במחקר המוצג נשאל כיצד מיקום בפריפריה הגיאוגרפית בהשוואה לאזורי ליבה עירוניים, משפיע על ההסתברות להופעת חדשנות טכנולוגית וא-טכנולוגית. המחקר הסתמך על מדגם של כ-3,800 חברות עסקיות בישראל, שנדגמו בסקרי החדשנות של הלמ"ס. מודלים של רגרסיות לוגיסטיות אמדו את ההסתברות להופעת חדשנויות טכנולוגיות וא-טכנולוגיות, גם באמצעות מיקומן המרחבי של חברות. הרגרסיות הראו שההסתברות להופעתה של חדשנות טכנולוגית בקרב חברות מאזורי השוליים, גבוהה מההסתברות שקיימת עבור חברות הממוקמות באזורי הליבה המטרופוליניים. בניגוד לחדשנות טכנולוגית, ההסתברות לחדשנות א-טכנולוגית נמצאה כמי שקשורה לאזורים עירוניים הנהנים מתרבות חדשנית, ולרוב גם טכנולוגית. הממצאים גם מראים שחברות בפריפריה יגדילו את סיכויין לחדשנות א-טכנולוגית, לו היו מתמקמות באזורי ליבה. ממצאי המחקר מראים שחברות הממוקמות בפריפריה ומחדשות טכנולוגית, מושרשות היטב בכלכלתן האזורית, והעתקן משם תפגע בסיכוי החדשנות שלהן.

לתוצאות המחקר השלכות מדיניות לקידום הצמיחה הכלכלית האזורית. אם מטרתה של מדיניות כזו היא לחזק חדשנות א-טכנולוגית בפריפריה, יהיה עליה להבטיח גישה מרבית לשירותים המוצעים על ידי אזורי ליבה מטרופוליניים. או לעודד את התפתחותם של שירותים כאלה בפריפריה. המחקר גם מראה את הצורך לחזק את הערים שכבר קיימות שם, כדי לשמש נקודות עוגן להזדמנויות לפעילות חדשנית באזורי השוליים.

 

לפרטים נוספים:

ד"ר אייל סלינג'ר

EyalSalinger@gmail.com

ד"ר אמיל ישראל

Emil.Israel@technion.ac.il