קול קורא: קורס מתכננים במגזר הכפרי

רקע

מטרת הקורס להקנות ידע/השתלמות ממוקדת למתכננים/אדריכלים ואחרים העוסקים בתכנון של המרחב הכפרי. מהניסיון בשטח מתברר שיש תכניות רבות שאינן לוקחות בחשבון סוגיות מיוחדות למגזר הכפרי כמו:

משבצת, נחלות, חלקות א', מבט אזורי, פיתוח כלכלי, שטחי ציבור ובוודאי שאינן מטפלות בשיתוף הציבור המקומי בהליכי קבלת ההחלטות. הקורס יאפשר לעוסקים בתחום ההתיישבות הכפרית להכיר נקודות נוספות המשפיעות על תכנונו של המרחב.

הגופים המשתתפים בוועדת ההיגוי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מרכז המועצות האזוריות, החטיבה להתיישבות, משרד הרווחה, הרשות לפיתוח הגליל, מנהל התכנון במשרד האוצר, האיחוד החקלאי, התנועה הקיבוצית, משרד השיכון והבינוי, משרד התיירות, מפעם עמק יזרעאל והגליל העליון משרד הפנים, הקרן הקיימת לישראל, איגוד המתכננים.

מסגרת הקורס

הקורס יתקיים במסגרת ''המרכז לחקר העיר והאזור'', במסלול לתכנון ערים, בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. הקורס ייערך ברובו בטכניון כשיום אחד יוקדש לסיור מקצועי.
משך הקורס: 21 מפגשים בני 8 שעות כל אחד שייערכו בימי ג' בין השעות 09:30 עד 17:30 (כולל שלוש הפסקות) מינואר 2022 ועד יוני 2022

קהל היעד

בעלי תואר ראשון או שני בתחום מקצועות התכנון, העוסקים או כאלה המעוניינים לעסוק בתחום התכנון בהתיישבות. המועמדים ייבחרו ע"י ועדת קבלה, שתפעיל שיקול דעת לגבי קבלתם של אנשים בעלי ניסיון בתחום, שאינם עו מדים בקריטריונים במלואם. לוועדה תעמוד הזכות להזמין מועמדים שתבחר לראיון.

הנושאים העיקריים שיכללו התכנית הלימודים

היבטים של תכנון - מקומי , מחוזי , ארצי ולקחש"פ, היבטים חברתיים, היבטים טכניים והיבטים פוליטיים, השפעות החלטות ממ"י על התכנון, תכנון הכפר בהיבט בינלאומי, מדיניות קרקעית בהיבט בינלאומי, יחסי עיר-כפר בישראל,

יזמות וכלכלה - תיירות חקלאית, תיירות כפרית, שימור אתרים בכפר, החלטות ממשלה והשלכותיהן על
הפעילות, החלטות חקלאיות במגזר הכפרי, יזמות כפרית, פל"ח, החקלאות בארץ ובעולם.

חוקים ותקנות - חוק ההתיישבות החקלאית, חוקים מוטי התיישבות, חוק התכנון והבניה חוק מקרקעין, הפשרת קרקע חקלאית, תקדימים משפטיים הנוגעים למרחב הכפרי, זכויות תכנון וזכויות קניין מתוקף הסכם חוזי ועוד.

היבטים חברתיים קהילתיים וארגוניים בתכנון הכפר - תכנון אסטרטגי, תכנון חברתי, פרוגראמה של מבני ציבור, מוסדות מעורבים בתכנון הכפר, מבנה השלטון המקומי בכפר וסמכויותיו, דמוגרפיה, תחזיות אוכלוסיה, תכנון בר-קיימא, שיתוף הציבור בתכנון, תכנון קהילתי, איכות הסביב ה - יחסי הגומלין בין חקלאות להגנת הסביבה, עקרונות אקולוגיים של הכפר והחקלאות, מרחבים ביוספריים, שמירה וניהול השטחים הפתוחים.

היבטים היסטוריים - היסטוריה, תרבות ומורש ת, ההתפתחות ההיסטורית של צורות ההתיישבות הכפרית, דמותו, עיצובו ושימורו של הנוף החקלאי, הכפר והקיבוץ אופיים וייחודם במאה ה-21.

ארגון ומחיר

המרצים: חברי סגל מהטכניון ומוסדות אקדמים אחרים, מהפרקטיקה הפרטית ומהמערכת המוסדית בארץ.
שכר לימוד: ההשתתפות בתכנית כרוכה בתשלום של 6,000 ₪ + מע"מ למשתתף (7,020)
התוכנית: תתקיים אך ורק פרונטלית. במידה והדבר לא יתאפשר היא תיסגר ויוחזר חלק מסוים מהסכום
מספר המשתתפים מוגבל וייקבע על בסיס ראיונות אישיים
תאריך הרשמה: ההרשמה תסתיים ב-30.11.2022 וראיונות הקבלה ייערכו במהלך דצמבר 2022
המתכונת: הקורס ייערך בימי ג', מה-11.1.2022 עד ה-14.6.2022 במשך 21 מפגשים (עם שינויים - אם יידרשו )
דרישות: נוכחות של 80% ומעלה ועבודה צוותית, שתוגש בסוף הקורס
תעודה: למסיימי הקורס שיעמדו בכל דרישות הקורס תוענק תעודת סיום. המעוניינים לקבל מספר (מוגבל וקבוע מראש) של נקודות זכות ללימודי תואר שני בטכניון יתבקשו לעמוד בתנאים נוספים
גמול: מסיימי הקורס יהיו זכאים לגמול התשתלמות (אם ו לאחר עמידה בכל הדרישות)
הערות: הקורס ייפתח במידה ויובטח מימונו ואם יירשמו אליו מספיק תלמידים.

נא למלא טופס ההרשמה ולשלוח לטובי אלפנדרי
tovialfandari@gmail.com  |  054-5216188