תכנית שלב ג'

בימים אלה סוכמה תכנית שלב ג׳ של יוזמת ישראל 100.
התכנית הוכנה על ידי מומחים משבעה מוסדות אקדמיים מובילים בישראל, בהיגוי משותף עם חמישה איגודים
מקצועיים וגורמי השלטון המקומי ובתהליך שיתוף רחב עם גורמי ממשלה, גורמי החברה האזרחית ונציגי הסקטור הפרטי.
הדו״ח מציג תשעה ארגזי כלים לתכנון אסטרטגי לישראל לקראת שנת 2048.

בשלב א׳ פתחו המוסדות האקדמיים (במשאבים עצמיים) את מתודולוגיות התכנון האסטרטגי המתאימות לאתגרים
הנ״ל ולטווחי הזמן הרלבנטיים. בשלב ב׳ פיתחה יוזמת ישראל 100 (בתמיכה נדיבה של ׳יד הנדיב׳), תשעה ארגזי
כלים מתקדמים כפי שיפורט בהמשך. כלי התכנון התגבשו בעשרות סדנאות ובשני כנסים רחבי היקף שקוימו
בטכניון. במקביל, נבנתה קהילה של אנשי מקצוע, בעלי תפקיד, נבחרי ציבור וכן רשת חברתית פעילה באתר
אינטרנט ובפייסבוק.

לתכנית שלב ג' >>