Environmental Planning for Ocean and Coasts – ספר חדש לפרופ' משנה מישל פורטמן

new book - Environmental Planning for Oceans and Coasts

חופי האוקיינוסים והימים נתונים כיום לפיתוח מואץ במסגרתו מוקמים נמלים, תחנות כוח, ומתקני התפלה ועוד.  מגמה זו גוברת נוכח התמעטותם של משאבים כגון מזון, אנרגיה ומרחב מגורים בסביבה היבשתי וגידול אוכלוסין. אזור הממשק בין ים וחוף מהווה סביבה ייחודית, המאופיינת בשינויים תמידיים ורגישה מאוד לתופעות כגון ריבוי סופות עזות ועליה בגובה פני הים שחלקן קשורות בשינויי אקלים גלובליים. הספר מציג את הצעדים הדרושים לתכנון וניהול הסביבה הימית והחופית עם דגש על הגנה על הסביבה הטבעית. הוא כולל יסודות לתכנון ימי וחופי ותפיסות חשובות מניהול משאבי טבע. הוא סוקר את הגישות הנפוצות היום בקרב מתכננים בתחום תוך כדי התמקדות בטכנולוגיות ובכלים חדשניים העומדים לרשותם.  ההקדמה לספר נכתבה על ידי פרופ' אמריטוס מייקל אורבך מבית הספר לסביבה באוניברסיטת דיוק, ארה"ב.

לתקציר נוסף וקישור לספר המלא>>

לכתבה על פרסום הספר באתר הטכניון>>