ידיעון חודש מרץ 2015 של התכנית הימית לישראל

אנו שמחים לדווח כי דו"ח שלב ב' – חזון מטרות ואמצעי מדיניות שלדיים הושלם, וניתן לקריאה באתר התכנית. עם השלמת דו"ח שלב ב', התרכזה עבודת צוות תכנית ימית לישראל בקידום שלב ג' של התכנית – פיתוח אמצעי המדיניות וגיבוש חלופות. בשלב זה אנו מתמקדת עבודת צוות התכנית בשני מישורים: פירוט אמצעי המדיניות השלדיים שהופיעו בדו"ח שלב ב', במטרה להציע צעדים אופרטיביים; וההבחנות המרחביות והפריסה המרחבית של השימושים השונים במרחב המים הכלכליים של ישראל.

להרחבה והמשך קריאת הידיעון>>