פיתוח תרבות כמנוף לפיתוח עירוני

הניסיון הבינלאומי והמקרה של תל אביב

אלוירה מולין, נעמי כרמון ⋅ 2014

מטרתו של המחקר המוצג בספר זה הינה להרחיב את הידע ביחס לפיתוח תרבות ככלי להתחדשות עירונית ולצמיחה קהילתית. הספר כולל סקירה של פרויקטים מוצלחים לפיתוח תרבות במדינות המערב, סקירה שאיפשרה לזהות שלוש אסטרטגיות פעולה עיקריות, שטמון בן פוטנציאל גבוה להפקת תועלות לעיר ולתושביה. עבודת השדה הקיפה שלושה אזורי מגורים בתל-אביב, שבכל אחד מהם הופעלה אחת משלוש האסטרטגיות. נחקרו השפעותיהן של האסטרטגיות על צמיחה כלכלית, על שינויים קהילתיים, ועל משיכת אוכלוסייה צעירה, משכילה ויצירתית אל המגורים בקרבת מפעלי התרבות. שימוש מושכל בידע אמור לאפשר למתכננים מימסדיים ולמתכננים קהילתיים “לתפור לפי מידה” אסטרטגיה לפיתוח תרבות, ההולמת את התנאים והמאפיינים המיוחדים לכל שכונה או יישוב.

 

טקסט מלא

מחקרים ופרסומים קשורים

רשימה

רשימה

רשימה