ניתוח נקודות תבחין (Benchmark) להשוואה בין- רשותית עבור מועצה האזורית עמק המעיינות

פרנקל אמנון ופורת עידן

המחקר מציג ניתוח השוואתי למצבה של המועצה האזורית (מ.א.) עמק המעיינות ביחס לתוצאות מדידתם של שמונה משאבי-הון, אשר הוצגו בדו"ח מחקר 'מדידת משאבי הון בעיר בית שאן ובמועצה האזורית עמק המעיינות'. מטרתו לבחון את מצבה היחסי של מ.א עמק המעיינות, בהשוואה למועצות אזוריות אחרות שנבחרו לשמש סרגל ייחוס. השוואה זו נדרשת על מנת לבחון את תוצאות המדידה שהוצגו בדו"ח המחקר הקודם באור יחסי לעולם רשותי מקביל. ככזה, המחקר מהווה שלב ביניים בין זיהוי משאביה ההוניים של מ.א עמק המעיינות, לבין בנייתם של מנועי פיתוח מכווני אמצעים להשגת יעדיה של תוכנית האב לעמק המעיינות כפי שהותוו במסגרת תוכנית האב אשר הגשמתם תביא למימוש החזון המקומי.

ההשוואה בין המ.א. עמק המעיינות למועצות אזוריות אחרות מבוססת על יצירתו של ניתוח נקודות תבחין (Benchmark) להשוואה בין-רשותית. הרעיון שעומד בבסיסו הוא ניסיון לקבוע ציון יחסי למ.א עמק המעיינות בכל נכס הון המגדיר פרופיל הון מקומי, על ידי תקנון (נרמול) מדדי-על אשר הגדירו אותו לסולם מטרי אחיד. פרופיל ההון המקומי מוגדר כמקבץ בן שמונת משאבי-הון המאפיינים מקום: הון אנושי, הון חברתי, הון כלכלי, הון כלכלי-ארגוני, הון פוליטי, הון תכנון ופיתוח, הון ניידות ותשתיות והון סביבתי[1].

במסגרת ניתוח ה-Benchmarking, נערכה השוואה שבחנה את מאפייני הפרופיל ההוני של עמק המעיינות, ביחס לפרופיל מקביל של מועצות אזוריות אחרות, אשר משמשות סרגל ייחוס לכיול יכולותיה של עמק המעיינות. בהבנת מצבה היחסי של עמק המעיינות בכל משאב-הון, ניתן לדרג את מיקומה בעולם רשותי-הוני המקביל לה במאפייני צבירתו. ניתוח יחסיות הצבירה ההונית של המועצות האזוריות יכול גם לשמש למ.א עמק מעיינות מושא לחיקוי אליו יש לשאוף, או לחילופין מושא דחייה ממנו יש להימנע. בחירת המועצות האזוריות להשוואה התבססה, על כן, על הרצון לייצג מצד אחד דמיון לעמק המעיינות, ומצד שני מושא שכזה אליו יש להגיע במצב אופטימאלי. יצירתו של ניתוח ה-Benchmarking שימש בכך תשומה לבחינת מידת יכולתה של עמק המעיינות להשיג יעדים ספציפיים שהוגדרו בתוכנית האב, כתלות במנועי פעולה המצביעים על דרכים אפשריות להשגת היעדים.

[1]   דיון מפורט על מהות כל משאב-הון ומדדים לאפיונו של כל אחד מהם, נמצא בדו"ח מחקר 1: מתודולוגיה למדדי משאבי הון ברשות המקומית. תיאור מפורט אודות פרופיל ההון של מ.א. עמק המעיינות נמצא בדו"ח מס' 2: מדידת משאבי הון בעיר בית שאן ובמועצה האזורית עמק המעיינות.