מקונפליקט לשיתוף: זיהוי פוטנציאל ההתנגדויות הצפוי לתכניות בניין ועיר

דורון דרוקמן, רחל אלטרמן ⋅ 2010

חוק התכנון והבנייה קובע כי בעלי זכויות המקרקעין זכאים לפיצויים בגין פגיעה שנגרמה במקרקעין כתוצאה מתכנית. זכות זו נקבעה על ידי המחוקק עוד בתקופת המנדט ואולם מאז ראשית שנות ה-90 חל גידול רב במספר התביעות והיקפן הכספי הפך לנטל כבד על מוסדות התכנון. הספר בודק את התפתחות הדין והפסיקה והשפעתה על היקף התביעות. כן מדווח הספר על מחקר אמפירי בדבר מספר תביעות הפיצויים ומאפייניהן ובוחן השערות אודות משתנים מסבירים. השוואת ממצאי מחקר זה עם מחקר אודות תקופה קודמת מאששת טענה כי קיים גידול רב בהיקפו של תביעות הפיצויים ובסוגיהן. בתפתחות זו מייצגת ככל הנראה לא רק שינויים בחוק אלה גם שינויים עמוקים בתפיסות כלכליות וחברתיות.

 

טקסט מלא

מחקרים ופרסומים קשורים