מחקר החודש – מאי 2022

גנים לאומיים בישראל:
עיצוב נוף כאמצעי להבניית זהות

מחקרה של פרופ"ח נורית ליסובסקי

המחקר מתמקד בעיצוב הנוף בגנים הלאומיים בישראל, ובוחן את המאפיינים, הפרשנויות, הייצוגים והתפקידים שמילאו הגנים הלאומיים, מהקמת המדינה ועד היום. ברקע המחקר עומדות השאלות הבאות:

 

1. אדיאולוגיה ופוליטיקה. כיצד הצליחה מערכת התכנון הממסדית לגבש תפיסה תכנונית ל"גן לאומי" כחלק מתכנית אב כוללת למדינה? מה היה הבסיס לבחירת התכנים, האתרים והתקופות לשימור/לפיתוח? מה המשמעות הויזואלית והסמלית של הגן הלאומי, מעבר לערכיו הפיסיים הטבעיים, התרבותיים וההיסטוריים

 

2. הבניית זהות. האם ובאיזה אופן מייצרים הגנים הלאומיים זיקה בין הארץ לבין יושביה? האם וכיצד עיצוב? נוף מאפשר לפתח שייכות ומחויבות פרטית וקולקטיבית למקום.

3. פרשנות ועיצוב. מה הפרשנות העיצובית שנתנו אדריכלי הנוף לגנים לאומיים שעיצבו? באלה אמצעים נופיים השתמשו? איך נבנה החיבור שבין מודרניזם אדריכלי אשר מייצר סביבה חדשה יש מאין, לביטוי אותנטי" ו"מקומי" אשר מייצר תחושת שורשיות ושייכות? האם ואיך השתנתה מהות זו?

4. מיפוי, תכנון וניהול. האם ניתן לזהות טיפולוגיות מובחנות, תמטיות, כרונולוגיות או גיאוגרפיות? האם ואיך לשמר את "הסיפור" ההיסטורי-תרבותי השלם, באופן שיעצים את האתר הבודד.

5. תמורות בזמן. איך השתנתה מפת הגנים הלאומיים בישראל בשבעים וארבע שנות המדינה? כיצד עומדים הגנים הלאומיים במבחן הזמן לאור השינויים שחלו בחשיבה התכנונית, בתפיסות של זהות ולאומיות, בתרבות הפנאי, ובנוף עצמו? איך הביאו החלטות עיצוביות להעצמה של סיפור מסויים ו/או לדחיקה של אחר? האם קיימים הבדלים בתפיסה בין אדריכלי נוף מדור המייסדים, בני דור המדינה ובני הדור השלישי?

במסגרת המחקר נעשה סקר ספרות מקיף על תפיסות תכנוניות ועיצוב נוף בפארקים לאומיים בארצות הברית ובאירופה, במטרה ליצור תשתית תיאורטית ומערכת מושגית הקושרת נוף, עיצוב נוף וזהות לאומית. במקביל, נערך מחקר היסטורי מקיף, ראשון מסוגו, על הגנים הלאומיים בישראל (1948-2000). איסוף המידע כלל ייצוגים רעיוניים, ייצוגים אמפיריים, וייצוגים ויזואלים. בנוסף, נערכו ראיונות עומק עם אדריכלי נוף, בהם דן צור (ז״ל), שלמה אהרונסון (ז״ל), אריה דביר, צבי דקל וגדעון שריג ובשלב הנוכחי נערך מיפוי של הגנים על פי טיפולוגיות מובחנות, תמטיות, כרונולוגיות וגיאוגרפיות, ודיון עומק במקרי בוחן מייצגים.

לפרטים נוספים:

פרופ"ח נורית ליסובסקי

arnurit@technion.ac.il