מדידת משאבי הון בעיר בית שאן ובמועצה האזורית עמק המעיינות

פרנקל אמנון ופורת עידן

העיר בית שאן ומועצה האזורית עמק המעיינות הן רשויות מקומיות הממוקמות בפריפריה מזרחית של מדינת ישראל. אזור זה מרוחק ממוקדי השלטון וקבלת ההחלטות וזקוק לתשומת לב מיוחדת במטרה לפתחו ללא פגיעה בצביונו הייחודי והרגיש. מטרת דוח זה היא להגיש למקבלי החלטות מודל מדידה רב שכבתי המתייחס לשמונה משאבי הון של יישובים: כלכלי, חברתי, אנושי-תרבותי, פוליטי, ארגוני, סביבתי, תשתיתי ותכנוני. במסגרת המחקר אופיין כל משאב הון על ידי שורה של מדדים אמפיריים אשר נמדדו באמצעות מידע גלוי, ראיונות, סקרים וסיורי שטח. המדדים מאפשרים התייחסות מעמיקה לרמת והיקף משאבי ההון השונים ביישובים ומשמשים ככלי רב מדידה רב מערכתי לאמידת חוזקותיהם וחולשותיהם של היישובים. המחקר מצביע על האתגרים הניצבים בפני מקבלי החלטות בבואם לקבוע את עתיד האזור.

מטרות המחקר:

  • לספק למקבלי ההחלטות ברשות המקומית מודל לאמידת משאבי ההון בשטח השיפוט שלה ככלי  להערכת אפשרויות תכנון ופיתוח עתידיות.
  • לספק למקבלי החלטות כלי ניתוח דינאמיים אשר יאפשרו להם לבחון לאורך זמן את מגמות השינוי במשאבי ההון היישובי והמשתמע מכך על מצבו של היישוב בתחומים השונים.
  • לספק למקבלי החלטות ברשות המקומית מידע על מצבו של הישוב בתוך סביבתו הקרובה ובקבוצת יישובי הייחוס שלו, בכדי לשפר את השיח מול מוסדות המדינה ולמקסם את יכולת הרשות לקבל תמיכה מהם.