הלוואות משכנתא לדיור וכשלים בפירעונן

גילת בן שטרית, נעמי כרמון ⋅ 2011

מדינות מערביות רבות תומכות במדיניות חברתית-כלכלית, המעודדת בעלות על דיור. כדי לרכוש דירות, רוב משקי הבית זקוקים למשכנתאות – הללאות ארוכות טווח, שבהן הנכס הנרכש משועבד לטובת המלווה. המאמר מספק לקורא היכרות עם מושגי יסוד של שוק המשכנתאות, עם מאפיינים של הסדרי משכנתא לדיור בישראל ובמדינות אחרות, ועם נתונים על פיגורים בתשלומי משכנתא בישראל, בהשוואה למדינות אירופיות. המאמר עוסק גם ברשתות הביטחון ללווים, הן בישראלוהן במדינות אחרות, ובהליכי הפינוי והמכירה הכפויים של דירות, בשל אי פירעון חובות משכנתא. מסקנת המאמר היא שהנושא של משכנתאות וחדלות פירעונן ראוי לעיון מחדש ולרפורמה, למרות שבניגוד למצב בארה"ב, אין לו בישראל השפעות כבדות משקל על יציבות הכלכלה. רפורמה דרושה בעיקר בשל השלכות קשות של חדלות פירעון ומימוש נכסים על חיי הלווים, במיוחד בעידן ובמקומות שבהם שכיח הצירוף של העדר רשתות ביטחון מספיקות, של אי ביטחון תעסוקתי ושל שפל בשוק הדיור (שפל מחזורי, כללי או אזורי), היוצר הון דיור שלילי.

 

טקסט חלקי

 

מחקרים ופרסומים קשורים