דיור בר השגה בישראל: היבטים משפטיים

ניר מועלם, רחל אלתרמן ⋅ 2012

ספר זה סוקר את המצב המשפטי והמנהלי הקיים בישראל מבחינת הכלים הזמינים בידי השלטון המקומי או מוסדות התכנון לספק דיור בר השגה (להלן גם “דב”ה“). השאלות העיקריות הן: באיזו מידה תומך המצב המשפטי הנוכחי בישראל (החקיקה, הפסיקה, הנחיות מנהליות ותוכניות ארציות) ביישום של מגוון כלים לקידום דב”ה?  ובאילו נושאים דרושים שינויים בחקיקה או בהוראות המנהליות?

מתוך סקירת הידע, ההלכה הנוהגת והפרקטיקה ניתן לאתר חוסרים ונקודות חוזק במסד המשפטי-מנהלי הקיים בישראל. סקירת הקיים הינה חיונית לשם העשרת השיח ועריכת שינויי חקיקה ושינויים אחרים לצורך הטמעת דיור בר השגה וקידומו בישראל. השתדלנו לערוך את הספר במתכונת של שאלות ותשובות לנוחות הקוראים.  הרחבנו בסוגיות בסיס, כדי שגם קוראים שאינם משפטנים יוכלו לעקוב אחרי הסוגיות הנדונות.

דיור בר השגה הפך להיות אופנתי במערכות הבחירות המקומיות האחרונות עוד לפני פרוץ המחאה החברתית בקיץ 2011.  מדובר בצורך חברתי, אשר הוכר במדינות העולם. היות ומדובר ברעיון חדש יחסית, הפסיקה והחקיקה הישראלית טרם החלו לדון בו באופן אינטנסיבי.

חיפוש במאגרי המידע המשפטיים השונים תחת התיבה “דיור בר השגה” או “דיור בהישג יד” מעלה אפס תוצאות- הן במאגרי הפסיקה והן במאגרי החקיקה. כמובן, שנושא הדיור הציבורי, דיירות מוגנת, וזכויות דיירים מופיע באופן תדיר בפסיקה הישראלית, אך “דיור בר השגה” כתחום משפטי מובחן ונפרד אינו מתקיים וההתייחסות אליו אינה ישירה.

הסקירה שלהלן יוצאת מנקודת מוצא כי מדובר בתכלית ראויה אשר ניתן לנסות ליישמה, לפחות בשלב הראשוני, בהינתן הכלים המשפטיים הקיימים. המשפט הישראלי התכנוני והאזרחי כולל בחובו מנגנונים משפטיים ופרקטיים שיכולים להביא להטמעת דב”ה. בהתאם, מטרת חלק מקדמי זה הינה למפות כלים אפשריים במגזר הציבורי המקומי, שיש בידם לתגבר מדיניות של דיור בר השגה. כלים אלה יכולים להיות הסכמיים, או חקיקתיים. הם יכולים להיות וולונטריים או כופים. כלים אלה יכולים להינתן בדמות הקלות או פטורים במיסוי, ואף על ידי קביעת מנגנוני תמרוץ אחרים בחקיקה , בתכנית בנין עיר, או לחלופין בדרך של הפעלת שיקול דעת בירוקרטי אוהד לשם הגשמת מטרה ציבורית זו.

מטרת הניתוח המשפטי אינה להתחקות או להציע הגדרה משפטית ל “דיור בר השגה”. ברי כי קיימות הגדרות שונות ל”דיור” מסוג זה, וניתן לצקת תכנים שונים למונח. עם זאת, לצורך הדיון המשפטי נתייחס לדיור בר השגה, כסוג של דיור ציבורי, המסופק לאוכלוסיה שמצבה הסוציו-אקונומי מצדיק זאת על פי תבחינים מנהליים שנקבעו מראש לצורך כך.

 

טקסט מלא

מחקרים ופרסומים קשורים

רשימה

רשימה

רשימה